Skip to main content
search
0

Algemene voorwaarden BikeWheels.

Artikel 1 Algemeen.
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten van BikeWheels. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet erkend door BikeWheels.
1.4 BikeWheels garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de koopovereenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere koopovereenkomst tussen BikeWheels en een afnemer, voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken van deze voorwaarden door  beide partijen.

Artikel 3 Offertes en prijzen

3.1 Alle offertes, aanbiedingen etc., van BikeWheels zijn vrijblijvend.

3.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, typ- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-, typ- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief  BTW; alle prijzen die verstrekt worden aan zakelijke klanten zijn exclusief BTW.

Artikel 4 Betalingen
4.1 Betalingen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum, doormiddel van vooruitbetaling of via één van de aangegeven betalingsmethodes, betaald te worden.
4.2 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 5 Levering en levertijd
5.1 Levering geschiedt op kosten van de afnemer, tenzij anders is overeengekomen.
5.2 De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden aangeboden. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

5.3 Genoemde leveringstermijnen zijn indicatief; aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 6 Onderzoeksplicht en Reclamaties
6.1 De afnemer dient de afgeleverde goederen direct bij ontvangst te controleren op eventuele gebreken. Reclamaties behoeven door BikeWheels slechts in behandeling te worden genomen, wanneer deze binnen een week na de levering schriftelijk door de afnemer zijn vermeld.
6.2 Reclame van de zijde van de afnemer geeft geen recht om betalingen op te schorten.
6.3 Afwijkingen en verschillen die vallen binnen een, volgens de handelsgebruiken, redelijke productie- of gewichtstolerantie, gelden niet als tekortkomingen

6.4 Retourzendingen worden alleen in ontvangst genomen indien voorafgaand door BikeWheels toestemming is verstrekt voor de retournering. Verzending dient – op kosten van de afnemer – te geschieden aan het adres van BikeWheels te Goor.

Artikel 7 Gegevensbeheer
7.1 Met het plaatsen van een bestelling bij BikeWheels, worden contactgegevens opgenomen in het klantenbestand van BikeWheels. BikeWheels houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
7.2 BikeWheels respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
7.3 BikeWheels maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mail bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
De afgeleverde goederen blijven eigendom van BikeWheels tot aan alle, uit de overeenkomst voortvloeiende, verplichtingen door de afnemer is voldaan. Indien de afnemer bij de voldoening van bovengenoemde vordering in gebreke blijft, heeft BikeWheels het recht om de goederen, waarop de vordering betrekking heeft, terug te halen bij de afnemer, en de afnemer is verplicht aan dit ophalen medewerking te verlenen.

Artikel 9 Garantie
9.1 BikeWheels garandeert dat door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp- en productiefouten gedurende periode van een jaar op wielen en op de overige producten aan de afnemer. Garantie is enkel geldig mits een geldig aankoopbewijs wordt ingediend door de oorspronkelijke koper.
9.2 In de volgende gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie:

 • Normaal onderhoud of slijtage door het gebruik van de onderdelen
 • Foutieve montage
 • Foutief of niet uitgevoerd onderhoud
 • Foutief uitgevoerde herstelling
 • Gebruik van producten die niet passen
 • Wijzigingen aan het onderdeel
 • Foutief gebruik of misbruik
 • Onzorgvuldige behandeling
 • Verhuur, commercieel gebruik of gebruik tijdens wedstrijden
 • Schade door ongevallen
 • Leverings- en transportschade
 • Wijziging, vernietiging of verwijdering van het serienummer
 • Lagers in naven zijn uitgesloten van garantie

 

9.3 Indien het product binnen de in lid 9.1 genoemde garantietermijn een ontwerpmateriaal- of fabricagefout vertoont, heeft de afnemer recht op herstel van het product. BikeWheels kan echter besluiten tot vervanging over te gaan indien, naar haar uitsluitend oordeel, herstel niet haalbaar is.
9.4 De kosten van demontage van het defecte onderdeel en montage van het herstelde of vervangende product worden niet door BikeWheels vergoed.

Artikel 10 Crash Replacement

Een valpartij of een ongeluk is zo gebeurd en daarom bieden we een Crash Replacement regeling aan.
Tegen een gereduceerd tarief worden de onderdelen vervangen. Om in aanmerking te komen voor deze regeling zijn er een aantal voorwaarden:

 • Het kapotte wiel moet in dezelfde staat als direct na de gebeurtenis verkeren.
 • Het wiel moet teruggebracht of teruggestuurd worden.
 • De factuur moet aanwezig zijn.
 • U bent de eerste eigenaar.

Artikel 12 Monsters, modellen, voorbeelden en tekeningen
Indien door BikeWheels een model, monster, voorbeeld, afbeelding, tekening of maat- en gewichtsopgave is getoond of verstrekt, wordt dit geacht slechts te zijn gedaan bij wijze van indicatie. Kleurstellingen of uitvoeringsdetails van te leveren zaken kunnen van het getoonde of verstrekte afwijken, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat conform de getoonde of verstrekte specificatie wordt geleverd.

Artikel 13 Aansprakelijkheid beperkingen
13.1 BikeWheels is niet aansprakelijk voor schadevergoedingen. In het bijzonder niet voor indirecte schade, onrechtstreekse schade en gevolgschade.

13.2 Onverminderd het bovenstaande is BikeWheels in ieder geval nimmer aansprakelijk:
– voor niet-, of niet tijdige levering;
– voor foutieve gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
– in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht, zie ook Artikel 14);
– indien de afnemer zelf of een derde het geleverde product repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, het gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
– voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in de bedrijfsruimte van BikeWheels bevinden;
– voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
– voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;                                  13.3 Indien BikeWheels in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt BikeWheels slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
13.4 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is BikeWheels nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
13.5 De afnemer zal BikeWheels vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens BikeWheels

Artikel 14 Overmacht
14.1 Onder overmacht wordt verstaan; omstandigheden die de nakoming van de verbintenis door BikeWheels verhinderen en die niet aan BikeWheels zijn toe te rekenen. Hieronder vallen mede: stakingen, gebrek aan grondstoffen of andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet te voorziene stagnatie bij toeleveranciers, expediteurs of andere derden waarvan BikeWheels afhankelijk is, niet te voorziene overschrijding van de productiecapaciteit en vervoersproblemen.
14.2 BikeWheels heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt na het tijdstip waarop BikeWheels haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van BikeWheels opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door BikeWheels niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 15 Toepasselijkrecht
15.1 Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, evenals iedere overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
15.2 Onopgeloste geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank .

Artikel 16 Retouneren webshop producten

Mocht het online gekochte artikel niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u het tot 14 dagen na afleverdatum retour sturen. Bij uw bestelling zit een formulier waarop u uw rekeningnummer kunt invullen waarop u uw geld terug gestort wilt hebben. Wij accepteren enkel onbeschadigde en ongedragen artikelen in de originele doos met etiketten.

U kunt uw pakket bij het dichtstbijzijnde postkantoor afgeven om retour te zenden. Of u kunt de artikelen in onze winkel retour brengen.

Bij afgifte van uw pakket ontvangt u daarvan een bewijs, zorg ervoor dat u dit bewijs goed bewaart. In het geval van vragen over uw retourzending kunnen wij om dit bewijs vragen om te onderzoeken wat de status van uw retourzending is.

Risico en kosten van een retourzending zijn altijd voor uw eigen rekening.

Wanneer wij uw retourzending hebben ontvangen en gecontroleerd, streven wij ernaar het door ons verschuldigde bedrag zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 5 werkdagen terug te storten op uw bank-, giro- of creditcard rekening. U ontvangt per e-mail een creditnota. Beschadigde artikelen worden in overleg retour genomen met eventueel inhouding van een redelijke schadevergoeding.